O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

/ 18.04. – 25.04.2021 /

1.  Dziś obchodzimy Niedzielę Biblijną, która rozpoczyna XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny

2.  Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godz. 16.15.

3.  W piątek ( 23 kwietnia ) – uroczystość św. Wojciecha, głównego patrona Polski.

4.  W przyszłą niedzielę, tzw. Dobrego Pasterza ( 25 kwietnia ), przypada  Światowy DzieńModlitw o Powołania, który rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele.

5.  Ze względu na pandemię i związane z nią ograniczenia, Mszę rocznicową I Komunii św.  przenosimy z 25 kwietnia na niedzielę 6 czerwca.

6.  W przyszłą niedzielę ( 25 kwietnia ) ze względu na św. Marka - Msza św. o godz. 11.15,  w intencji mieszkańców rejonu „ Góry Coglowej”.Zapraszamy również na nieszpory z modlitwą o dobre urodzaje.

7.  Spotkanie Stowarzyszenia Rodziny bł. Edmunda we wtorek ( 20 kwietnia ) o godz. 16.00  w kościele.

8.  Próby do spowiedzi dzieci komunijnych będą:

          - w poniedziałek o godz. 17.00 kl. III A

          - we wtorek o godz. 17.00 kl. III B  Do rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

Komunia Święta należy do największych i najpiękniejszych przeżyć chrześcijanina. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy Człowiek, przychodzi do ludzkiego serca i jednoczy się z człowiekiem tak, że człowiek ma udział w jedności, jaka istnieje między Osobami Bożymi. W tej boskiej jedności uczestniczymy już od chwili chrztu, ale w każdym akcie miłości, a szczególnie w tak wielkim i niezwykłym, jakim jest wzajemne oddanie i przyjęcie Chrystusa i człowieka, ten udział staje się coraz bardziej intensywny.

„Przyjąć Pana Jezusa” czy „Przyjąć Komunię Świętą”

Opisując ucztę eucharystyczną najczęściej używamy dwóch określeń: „Przyjąć Pana Jezusa” oraz „Przyjąć Komunię Świętą”. W tym pierwszym sformułowaniu określamy naszą relację do Jezusa. On przychodzi w znaku chleba, a my Go przyjmujemy. Nasza myśl i nasza uwaga kieruje się ku Niemu. Szafarz, ukazując konsekrowaną Hostię, mówi: „Ciało Chrystusa”, a więc wskazuje nam Syna Bożego, który stał się człowiekiem i przyjął ludzkie ciało. Swoje Bóstwo i swoje Człowieczeństwo ukrył w znaku chleba. Jego obecność można odkryć tylko przez wiarę, a prawdziwie się z Nim zjednoczyć przez miłość.

Przy udzielaniu chrztu i bierzmowania szafarz wypowiada najpierw imię człowieka, któremu udziela sakramentu. Przy udzielaniu Komunii Świętej tego nie czyni, ale jest to przeżycie bardzo osobiste, indywidualne, więc możemy sobie wyobrazić, że Jezus staje przed nami, jak przed Piotrem i pyta: „Piotrze, czy miłujesz Mnie? Agnieszko, czy zapraszasz Mnie do siebie dlatego, że Mnie kochasz?”. Przygotowując się do tego niezwykłego spotkania z Jezusem możemy przywołać rozmowę Jezusa z Marią Magdaleną przy grobie. Jezus mówi do niej po imieniu i dopiero wtedy ona się odwraca i Go rozpoznaje. Od tej chwili jej serce jeszcze bardziej należy do Niego.

Istnieje też drugie określenie, przy pomocy którego opisujemy to zbawcze wydarzenie. Mówimy „Przyjmuję Komunię”, a ponieważ słowo „komunia” oznacza „zjednoczenie”, więc treść tego sformułowania brzmi dość dziwnie: „Przyjmuję Zjednoczenie”. Takie sformułowanie przywołuje obecność i działanie Ducha Świętego. On bowiem jest w wewnętrznym życiu Trójcy Zjednoczeniem, Komunią, Jednością. On jest jedną Osobą, obecną w dwóch Osobach. On jest boską Komunią i Sprawcą wszelkiej komunii. Jego otrzymujemy i On sprawia prawdziwe zjednoczenie człowieka z Jezusem.

Tak więc określenie „przyjąć Komunię Świętą”, oznacza również przyjąć Ducha Świętego, aby Jego mocą dokonało się zjednoczenie z Jezusem i Jego Kościołem. On uzdalnia nas również do coraz doskonalszego oddania się Jezusowi, aby we wzajemnym oddaniu i przyjęciu uobecniało się misterium zjednoczenia: „Celem posłania Ducha Świętego w każdej czynności liturgicznej jest doprowadzenie do komunii z Chrystusem, by formować Jego Ciało. Duch Święty jest jak sok winnego krzewu Ojca; przynosi on swój owoc w latoroślach. W liturgii urzeczywistnia się najbardziej wewnętrzne współdziałanie Ducha Świętego i Kościoła. Duch komunii zawsze pozostaje w Kościele i dlatego Kościół jest wielkim sakramentem Boskiej komunii, która gromadzi rozproszone dzieci Boże. Owocem działania Ducha w liturgii jest nierozłącznie komunia z Trójcą Świętą i komunia braterska (KKK 1108).

 „Przyjęliście Mnie” (Mt 25,35)

Pan Jezu wiele razy wyjaśniał, że jest obecny w człowieku, a przyjęcie człowieka oznacza przyjęcie Jego samego. Mówił tak w odniesieniu do dzieci: „Kto przyjmie to dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmie, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” (Łk 9,48). Utożsamiał się z tymi, których posyłał do ludzi: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał” Mt 10,40). Chciał, abyśmy umieli Go dostrzegać we wszystkich potrzebujących: „Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie … Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,35-36.40).

Dziękczynienie

Gdy zapraszamy do siebie Jezusa, a On przychodzi ze swoim Ojcem w Duchu Świętym, serce śpiewa pieśń uwielbienia. Kto się nie zachwycił tym, co się dokonało w Komunii, ten jeszcze jej nie przeżył w sposób dość głęboki. Bo jak można się nie zachwycić tym, że sam Bóg we mnie zamieszkał, że chce ze mną wszystko przeżywać, że chce mnie prowadzić przez kolejne dni mego ziemskiego życia, a potem przeprowadzić przez bramę śmierci do życia wiecznego? Ważną częścią przeżycia Komunii, zarówno tej sakramentalnej jak i tej duchowej, jest uwielbienie i dziękczynienie. Niech ono rośnie i otwiera nas na jeszcze pełniejsze przyjęcie niezliczonych darów, jakie Bóg dla nas przygotował.

Uwielbiajmy Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawierzajmy siebie Jezusowi, a z Nim, prowadzeni Duchem Świętym, oddajmy się Ojcu niebieskiemu, który jest naszym Ojcem.

Z Maryją

Eucharystia jest bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem i dziękczynieniem. Kiedy Maryja wznosi okrzyk: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim», nosi już w łonie Jezusa. Wielbi Ojca «przez» Jezusa, lecz wielbi Go także «w» Jezusie i «z» Jezusem.

To jest właśnie prawdziwa «postawa eucharystyczna».

Jednocześnie Maryja wspomina wspaniałe dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach zbawienia, zgodnie z obietnicą, jaką złożył ojcom (por. Łk 1,55), ogłaszając cud, który je wszystkie przewyższy – zbawcze Wcielenie. W Magnificat jest też obecny wymiar eschatologiczny Eucharystii. Za każdym razem, kiedy Syn Boży uobecnia się nam w «ubóstwie» znaków sakramentalnych chleba i wina, zasiewane jest w świecie ziarno nowych dziejów, w których władcy są «strącani z tronów», a «pokorni zostają wywyższeni» (por. Łk 1,52). Maryja opiewa «nowe niebiosa» i «nową ziemię», które w Eucharystii znajdują swoją antycypację i w pewnym sensie programowy «zamysł». Jeśli Magnificat wyraża duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, ażeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym «magnificat»!” (EdE 58).

Pod Twoją obronę./za ks.dr. Stanisławem Szczepańcem /

Uświadamiamy sobie, że przez pandemię jesteśmy w nadzwyczajnym czasie i miejscu naszego życia. Pierwsza Komunia św. dzieci jest więc w tym roku nadzwyczajna. W każdym jednak czasie jest obecny Bóg- do Niego czas należy, On jest jego ( czasu ) Panem. I to jest nasze szczęście.

W komunii dziecka uczestniczymy. Uczestniczą rodzice i cała rodzina jako Kościół Domowy. Uczestniczy cała wspólnota parafialna jako Kościół lokalny. Uczestniczy cały Kościół Powszechny od momentu chrztu św.. Komunia św. to zjednoczenie z Jezusem Bogiem-Człowiekiem, więc i między sobą. Bezpośrednio do tej jedności przygotowuje sakrament pojednania, czyli spowiedź św. Jak już było ogłoszone dzieci w tym roku mają tylko jedną spowiedź i to w sobotę 1 maja. Dzieci kl. III A przystąpią do spowiedzi o godz. 10.00, dzieci kl. III B o godz. 11.00. Próby do spowiedzi św. będą w najbliższy tygodniu – dla kl. III A w poniedziałek o godz. 17.00, dla kl. III B we wtorek o godz. 17.00. Przy próbach do spowiedzi dzieci otrzymają książkę „Drogę do Nieba” i świece. Przy spowiedzią 1 maja dzieci otrzymają medalik z Niepokalaną.

Niech dzień pierwszej spowiedzi św. będzie w rodzinie dziecka dniem radości np. jakiś dodatkowy deser przy obiedzie, a także wspólnej modlitwy dziękczynnej, zwłaszcza wieczorem.   

W dzień pierwszej Komunii w domu przed wyjściem do kościoła niech najbliżsi zgromadzą się wokół odświętnie ubranego dziecka, aby odmówić modlitwę. Oto przykład takiej modlitwy:

Panie, Boże nasz, Ojcze, wejrzyj z miłością na naszego syna N. ( naszą córkę N. ) i prowadź go ( ją ) drogą Twoich przykazań. Chryste, który zapraszasz go ( ją ) do stołu słowa, Ciała i Krwi Twojej, spraw, niech ten pokarm daje mu ( jej ) siłę do radosnego podążania Twoimi śladami.

Duchu Święty, napełnij jego ( jej ) serce Twoją łaską, aby mógł ( mogła ) kochać Cię ponad wszystko

i chwalić Cię na wieki wieków. Amen.

Na uroczystej Mszy św. komunijnej gromadzimy się według wyznaczonych grup i miejsc w kościelnych ławkach. Dla przypomnienia: 2 maja ( niedziela ) I gr. Kl. III A godz. 9.45 i II gr. Kl. III A godz. 11.30;

3 maja ( poniedziałek )I gr. Kl. III B godz.godz. 9.45 i II gr. Kl. III B godz. 11.30 Tak wyznaczone godziny Mszy św. pozwolą na swobodne wykonanie zdjęć po Mszach św.

Na Mszy komunijnej obecni są tylko dzieci i rodzice / to ze względu na nasz mały kościół /. Na czas uroczystości komunijnych kościół będzie zamknięty. Jeżeli będzie dobra pogoda można uczestniczyć we Mszy św. wokół kościoła. Przypominamy, że wszystkie Msze św. są transmitowane przez internet.

Zarówno dzieci jak i rodzice przyjmują Pana Jezusa w Komunii św. bezpośrednio do ust. Dzieciom w domu przypominamy i uczymy jak przyjmuje się Komunię św.

Podczas Mszy św. czytania wykonują starsi, a dzieci komunijne prowadzą modlitwę wiernych i przynoszą dary ołtarza.

Nabożeństwa popołudniowego / nieszporów /nie będzie. Zapraszam natomiast dzieci komunijne na nabożeństwa fatimskie.

Wiele myślimy nad tym jak zorganizować przyjęcie komunijne w tak niesprzyjającym czasie i warunkach ograniczeń. Dlatego pytanie dla odważnych.                                                                                                                    Czy potrafię zorganizować przyjęcie komunijne bez alkoholu?

„Niechwaszymi sercamirządzipokój Chrystusowy, do którego zostaliście wezwani w jednym Ciele.

I bądźcie wdzięczni” / por. Kol 3,15 /.

                                                                     Ks. Roman Pilorz - proboszcz

Nasza parafia

Dzisiaj jest

wtorek,
20 kwietnia 2021

(110. dzień roku)

Święta

Wtorek, III Tydzień Wielkanocny
Rok B, I
Dzień Powszedni